Förnuftets Röst rf

Låt förnuftets röst höras!

Föreningens verksamhet baserar sig på respekt för mänskliga rättigheter, Finlands grundlag samt hälsovårdens etiska principer. Beslutsfattandet i samhället skall grunda sig på fakta och på en objektiv helhetsbedömning av både fördelar och nackdelar.

De långsiktiga samhälleliga effekterna av alla åtgärder måste beaktas i beslutsfattandet. Kommunkationen skall vara öppen och ärlig och alla parters yttrandefrihet och lika människovärde måste respekteras. För tydlighetens skull vill vi poängtera att föreningen inte motsätter sig vaccinering och inte heller deltar i att sprida felaktig information. 

Teser

Även om en koronainfektion kan vara en betydande hälsorisk för en del individer, har coronapandemins farlighet för folkhälsan ofta överdrivits. De åtgärder som vidtagits för att bekämpa sjukdomen är oproportionerliga i förhållande till sjukdomens farlighet och dess skador och är därför till stor del ogrundade. På samhällelig nivå förorsakar restriktionerna betydligt mer skada än nytta för människornas välmående.

Tavoitteet

Föreningens målsättning är att avlägsna coronarestriktionerna och övergå till att vägleda medborgarna, främst genom rekommendationer. Coronapasset, som är en påtryckningsmetod utan vetenskaplig grund, måste slopas. Corona skall inte klassas som en allmänfarlig sjukdom. De tillfälliga ändringar som gjorts i smittskyddslagen måste upphävas. Det måste genom lag säkerställas att användningen av tvångsåtgärder som går emot individens grundläggande rättigheter begränsas till extrema och väldefinierade nationella nödsituationer, som vilken coronan för tillfället inte kan räknas till.

Förenings roll

Förnuftets röst rf är politiskt obunden. Föreningens mål är att påverka det samhälleliga klimatet och politiska beslutsfattandet genom att i den rådande coronadiskussionen tillföra en röst baserad på vetenskap och lyfta fram åtgärdernas och beslutens effekter i samhället ur ett helhetsperspektiv och på lång sikt. För att nå sitt syfte kan föreningen bedriva forsknings-, informations- och publiceringsverksamhet, uppgöra initiativ till olika myndigheter samt anordna evenemang och tillfällen.

Medlemmar

Mats Rönnback

medicine doktor, allmänläkare

Björn Jäschke

specialläkare inom anestesi och intensivvård, avdelningsöverläkare

Eija-Riitta Korhola

doktor i miljöpolitik, politiker, filosof

Paul Lillrank

professor i produktionsekonomi

Miikka Korhonen

ekonom, företagare, digistrateg

Saara Lifflander

jurist, ekonom


Elina Lappalainen

statistiker
.Teemu Långsjö

medicine doktor, kandidat i naturvetenskaper, eMBA, specialläkare inom allmänmedicin och radiologi

Heini Kettunen

samhällsvetare, utbildare
Manja Piela

konstnär, företagare, timlärare

Lotta Hällström

sjuksköterska, socialpedagog, magister i statsvetenskap


Dennis Mitzner

journalist

Manja Piela

Taiteilija, yrittäjä, tuntiopettaja

Björn Jäschke

Anestesian ja tehohoidon erikoislääkäri, ylilääkäri